Kỳ Thu Tiền Bình Quân Là Gì? Công Thức Tính Kỳ Thu Tiền Bình Quân

Kỳ thu tiền bình quânlà một chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Tỷ lệ này cho biết trung bình một công ty phải mất bao nhiêu ngày để thu hồi nợ.

Hãy cùng chúng tôi khám phá khái niệm kỳ thu tiền bình quân và cách tính kỳ thu tiền bình quân qua bài viết dưới đây.

Kỳ thu tiền bình quân là gì? Công thức tính và ví dụ

Khái niệm về kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền trung bình là thời gian doanh nghiệp cần để thu số tiền khách hàng nợ trong phần tài khoản phải thu (AR). Các doanh nghiệp tính toán kỳ thu tiền trung bình để đảm bảo họ có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Thời gian thu thập trung bình biểu thị số ngày trung bình tính từ ngày thực hiện bán tín dụng đến ngày người mua thanh toán cho việc bán tín dụng đó. Kỳ thu tiền bình quân của một công ty là một dấu hiệu cho thấy hiệu quả của hoạt động quản lý các khoản phải thu của công ty . Các công ty phải có khả năng quản lý thời gian thu tiền trung bình để đảm bảo hoạt động bình thường.

Kỳ thu tiền bình quân ngắn hơn thường có lợi hơn Thời gian thu thập trung bình cao. Kỳ thu tiền trung bình thấp cho thấy công ty thu các khoản thanh toán nhanh hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là điều này có thể cho thấy các điều khoản tín dụng quá khắt khe, nếu tình trạng này kéo dài, khách hàng có thể tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ khác đưa ra các điều khoản thanh toán dễ dàng hơn.

Công thức tính kỳ thu tiền bình quân

Thời gian thu thập trung bình được tính theo công thức sau :

Kỳ thu tiền bình quân là gì? Công thức tính và ví dụ

Trong đó :

Tốc độ quay vòng bình quân của các khoản phải thu được tính theo công thức :

Kỳ thu tiền bình quân là gì? Công thức tính và ví dụ

Doanh thu tín dụng ròng được tính như sau :

 Doanh thu tín dụng ròng = Tổng doanh thu - Doanh thu tiền mặt

Ví dụ về tính kỳ thu tiền bình quân

Báo cáo tài chính của tập đoàn Jagriti có các chi tiết sau:

 • Tổng doanh thu = 200.000 USD
 • Thu nhập tiền mặt = 70.000 USD
 • Số dư cuối kỳ của các khoản phải thu = 10.000 USD
 • Số dư cuối kỳ của các khoản phải thu = $5.000

Chúng ta cần tính kỳ thu tiền trung bình của nhóm các công ty Jagriti.

Để tính kỳ thu tiền bình quân, chúng ta cần vòng quay khoản phải thu bình quân và có thể giả sử số ngày trong năm là 365.

Tính doanh số tín dụng bằng công thức dưới đây:

 • Doanh thu tín dụng ròng = Tổng doanh thu – Doanh thu tiền mặt
 • Bán tín dụng = $200.000 – $70.000
 • Doanh thu tín dụng = $130.000

Chúng ta có thể tính tốc độ quay vòng các khoản phải thu như sau:

 • Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu tín dụng thuần / (Các khoản phải thu + Các khoản phải thu)
 • Tỷ lệ vòng quay khoản phải thu = 130.000 USD / ($10.000 + 5.000 USD) = 130.000 USD / 15.000 USD = 8,7 hoặc 9 lần

Bây giờ chúng ta có thể tính kỳ thu tiền trung bình cho nhóm các công ty Jagriti bằng công thức bên dưới.

 • Công thức thời gian phục hồi trung bình = 365 ngày / vòng quay khoản phải thu trung bình
 • Kỳ thu tiền bình quân = 365/9
 • Thời gian thu thập trung bình = 40 ngày

Như vậy, nhóm Công ty Jagriti có thời gian thu tiền trung bình là 40 ngày .

Trên đây là bài viết tổng hợp những kiến thức cơ bản về nội dung “thời gian thu thập trung bình”, hy vọng sẽ có ích với bạn đọc.

Bài viết liên quan